STRONA GŁÓWNA             OPIS            Kancelaria

            Prawnicy

            Zespół Adwokacki

            Pozew

            Proces Sądowy

            Ugoda

Proces sądowy


Proces sądowy, to inaczej postępowanie sądowe. Jest to zbiorcza nazwa dla postępowań odbywających się przed niezawisłymi i niezależnymi organami, jakimi są sądy. Przedmiotem postępowania sądowego jest dochodzenie lub obrona osób albo stwierdzenie faktów prawnych a nawet wymierzenie bądź oświadczenie kary za przestępstwo. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych: postępowanie cywilne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz postępowanie karne. Postępowanie cywilne zwane także procesem cywilnym to normy prawne, które regulują sposób postępowania w sprawach cywilnych. Mają one dwojaki charakter: materialny - do którego zaliczamy sprawy wynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, a także charakter formalny.

W jego zakres wchodzą sprawy znajdujące się w kodeksie postępowania cywilnego (np. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego). Innym typem procesu sądowego jest postępowanie karne lub tzw. proces karny. Są to czynności, które regulowane są przez działania zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i ukarania go. Normy zawarte w postępowaniu karnym określają prawa i obowiązki organów procesowych (sądu, prokuratora - w postępowaniu przygotowawczym), i innych uczestników tego postępowania oraz warunki i plan ich działania. Muszą one mieć określoną formę, która zawiera się w ramach określanych przez ustawę.

Trzecim typem procesu sądowego jest postępowanie sądowo-administracyjne. Jest to postępowanie sądowe, które toczy się przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej. Są to między innymi: decyzje administracyjne, postanowienia, które zostały wydane przez organy administracyjne, bezczynność organów w pewnych określonych przypadkach, akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji rządowej.

Nie wymienionym wcześniej typem procesu sądowego jest postępowanie egzekucyjne. Ma ono za zadanie przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy. Jest to wymuszanie na skazanym czynności nadanych skazanym przez inne postępowania. Do organów egzekucyjnych możemy zaliczyć: sądy rejonowe, komorników a nawet policję, wojsko czy nawet banki, gdy zostały wcześniej do tego upoważnione i wykonują one tylko polecone przez sąd rejonowy czynności. Może to być doprowadzenie świadka przed sąd czy zajęcie części wypłaty i przekazanie jej na kontu urzędu skarbowego. Jest także wiele szczególnych przypadków, którymi zajmują się organy powołane odgrywające rolę sądów. Takimi przypadkami mogą być sądy arbitrażowe, trybunał konstytucyjny lub stanu, czy kolegium do spraw wykroczeń.
STRONA GŁÓWNA             OPISDOMENA NA SPRZEDAŻ: tel. 509 053 772